دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
نقشه سایت      

1395/04/06 | ایجاد کننده: 68

مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران، مرکزی است كه رويكرد و هدف اصلي آن، تامين نيازهاي اطلاعاتي كاربران و كمك به امر پژوهش و آموزش است.

جامعه اصلي اين مرکز را پژوهشگران، دانشجويان و اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه تشكيل مي دهند و از اين رو تمركز عمده فعاليتهاي مرکز اطلاع رسانی برحوزه آموزش، پژوهش و اطلاع رساني است.

مرکز اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم سعي بر اين دارد كه اهداف و فعاليتهاي خود را همگام با رشد فناوريهاي اطلاعاتي و پيشرفتهاي موجود در این حوزه، ارائه و گسترش دهد و نيازهاي اطلاعاتي كاربران خود را همواره در جهت ارتقاي مداوم سطح آموزش و پژوهش آنان تامين نمايد.