دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

1392/10/24 | ایجاد کننده: 53

مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم یکی از 9 مراکز پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشدکه تمرکز اصلی این مرکزایجاد بستر مناسب جهت تحقیق در جنبه های مختلف بیمار یهای غددبه جزء دیابت،استئوپروز،پوکی استخوان می باشد.این مرکز شامل چند زیرگروه تحقیقاتی می باشد که هریک از آن ها تحت پوشش یک زمینه خاص از غدد جهت پر کردن شکاف های موجود بین رشته های مختلف این مرز را تشکیل داده اند.