پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

معرفی مرکز تحقیقات پزشکی فردی


​​​​​​​حیطه های پژوهشی در حوزه تحقیقات کاربردی فارماکوژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی فردی از دو جنبه دنبال میشوند.


ادامه

 

No Title

پزشکی فرد محور

اکثر درمان های پزشکی برای بیماران بر مبنای "یک سایز برای همه" طراحی شده است که ممکن است برای گروهی از بیماران موفق و برای گروه دیگر ناموفق باشد. در پزشکی رایج، پزشکان بر تجربیات شخصی در درمان بیماران تکیه می کردند و همچنین دسترسی محدودتری به اطلاعات

 

No Title

آدرس

آدرس

آدرس

آدرس

سخنرانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا

سخنرانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا

سخنرانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی با موضوع ژن درمانی در بیماری های غدد

سخنرانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی با موضوع ژن درمانی در بیماری های غدد

د

 

No Title