دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / اخلاق پزشکی

   -

Medical Ethics Strategic Planning

بخشی ازبرنامه راهبردي «گروه‌اخلاق‌پزشكي» و «كميته‌اخلاق‌در‌پژوهش»

بيانيه مأموريت : ما به عنوان گروه پژوهشی اخلاق پزشکی مرکز بر آنيم که با انجام تحقيقات بنيادی- کاربردی در حيطه اخلاق پزشکی و استقرار سيستم نظارت اخلاقی منسجم و جامع در پژوهشهای پزشکی در راستای حفظ و ارتقاء شناخت و عملکرد جامعه پزشکی؛ خصوصأ محققين کشور و بهبود آگاهيهای عموم مردم دراين زمينه، در کشور و منطقه پيشرو باشيم. خدمات ما از طريق: >*انجام پژوهشهای بنيادی- کاربردی در موضوع اخلاق پزشکی، >*ارتقاء علمی و عملی اخلاق پزشکی در امر پژوهشهای بالينی و جامعه نگر، >*ارائه راهنماها و دستورالعملهای اخلاقی جهت استفاده در فرآيند تدوين، تصويب، اجراء ، تحليل و انتشار نتايج طرحهای پژوهشی، >*تبيين، تحليل، و بيان ديدگاههای اخلاقی اسلام در موضوعات متنوع اخلاق پزشکی، خصوصأ فناوريهای نوين علوم زيستی در مقايسه با ديدگاههای اخلاقی غرب و ساير مذاهب و مکاتب جهان، >* ارتقاء و توسعه آموزش اخلاق پزشکی خصوصاَ توجه به آموزش اصول اخلاق در پژوهش و با حفظ شأن و كرامت انساني در پژوهشهاي پزشكي و با عنايت به مباني اصيل فرهنگ اسلامي- ايرانی و اصول اخلاقي ملي و بين‌المللي در حيطه پژوهش، ارائه مي‌گردد.

اهداف كلان (GOALS)

G1 ـ انجام پژوهشهاي بنيادي-كاربردي و توليد علم در موضوع اخلاق پزشكي همرا ه با تبيين ديدگاههاي اسلامي G2 ـ حفظ و صيانت از رعايت اصول و قوانين ملي و بين‌المللي در موضوع اخلاق در پژوهش در مركز G3 ـ همكاري در راستاي ارتقاء آموزش اخلاق پزشكي و اخلاق در پژوهش G4 ـ ايجاد و گسترش ارتباطات و همکاري هاي داخلي و بين المللي