دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

وظایف و فعالیت های معاونت بین الملل

معاونت بین الملل  به طور کلی در 6 حوزه اصلی به شرح ذیل فعالیت های خود را انجام می دهد:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

معاونت بین الملل  به طور کلی در 6حوزه اصلی به شرح ذیل فعالیت های خود را انجام می دهد:

1. برنامه های آموزشی

 • هماهنگی برای برگزاری کارگاه ها (توسط متخصصین ایرانی غیر مقیم/خارجی، اساتید پژوهشگاه در خارج از کشور)
 • هماهنگی برای برگزاری سخنرانی ها (توسط متخصصین ایرانی غیر مقیم/خارجی، اساتید پژوهشگاه در خارج از کشور)
 • هماهنگی و برنامه ریزی شرکت اساتید خارجی در کنگره های برگزار شده توسط پژوهشگاه به صورت حضوری یا مجازی
 • معرفی فرصت های مطالعاتی در حیطه غدد و متابولیسم به اساتید و دانشجویان پژوهشگاه
 • ارائه فراخوان برای جذب دانشجو پسادکترا و تبادل پژوهشگر (از طریق بنیاد ملی نخبگان)
 • اطلاع رسانی در خصوص کنگره های بین المللی در حیطه علوم غدد به اساتید، فلوشیپ ها و دانشجویان دکترا

2. برنامه های پژوهشی

 • شناسایی و معرفی گرنت های پژوهشی در حیطه علوم غدد و متابولیسم
 • معرفی پژوهشگاه در سطح بین الملل
 • انجام هماهنگی ها و مکاتبات لازم جهت انجام پروژه های تحقیقاتی بین المللی
 • اخذ گزارش از شرکت کنندگان در کارگاهها و کنگره های بین المللی
 • ارائه گزارش سالانه به موسسات بین المللی همکار

3. عقد قراردادها،تفاهم نامه ها و تمدید عضویت در انجمن ها

 • تدوین تفاهم نامه ها و قراردادها، تسهیل روند اداری آن و پیگیری های بعدی در خصوص نحوه پیشرفت کار تا تحقق اهداف توافق شده
 • تمدید عضویت در انجمن ها

4. حفظ و گسترش همکاری با سازمان جهانی بهداشت و سایر فدراسیون های بین المللی معتبر

 • انجام اقدامات و پیگیری های لازم جهت تحقق تعهدات
 • ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته در راستای تعهدات
 • ارتباطات با نهادهای بین المللی از جمله سفارتخانه ها با رعایت ضوابط بین المللی

5. جوایز:

 • رصد موقعیت ها جهت کاندید شدن اساتید یا مراکز تحقیقاتی وابسته به پژوهشگاه جهت اخذ جوایز بین المللی
 • انجام اقدامات لازم جهت آماده سازی و ارائه مدارک به مرکز برگزار کننده

6. برنامه ریزی و هماهنگی بازدیدها:

 • هماهنگی لازم جهت بازدیدها توسط اساتید، روسا و محققان خارجی از پژوهشگاه
 • هماهنگی لازم جهت بازدیدها از دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و درمانی خارج از کشور توسط اساتید پژوهشگاه