پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   -

مصاحبه دکتر علیزاده : افزایش پیش رونده جمعیت سالمندان موجب توجه به سلامت این گروه سنی شده است

سرعت این تغییرات جمعیت شناختی در کشورهای در حال توسعه بیشتر محسوس می باشد. بر این اساس امروزه نیاز فزاینده¬ای برای فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی درمانی برای سالمندان احساس می شود نتایج سرشماری¬های اخیر حاکی از جمعیت 600 میلیون نفری سالخوردگان 60 ساله و بالاتر است و این رقم تا سال 2025 دو برابر خواهد شد.

افزایش پیش رونده جمعیت سالمندان موجب توجه به سلامت این گروه سنی شده است. سرعت این تغییرات جمعیت شناختی در کشورهای در حال توسعه بیشتر محسوس می باشد. بر این اساس امروزه نیاز فزاینده­ای برای فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی درمانی برای سالمندان احساس می شود نتایج سرشماری­های اخیر حاکی از جمعیت 600 میلیون نفری سالخوردگان 60 ساله و بالاتر است و این رقم تا سال 2025 دو برابر خواهد شد. بطور کلی سالمندی به عنوان یک رویداد طبیعی از دید بیولوژیکی، روند تحلیلی را در ساختار فیزیولوژیکی، عملکرد های فیزیکی و شناختی بدن انسان ایجاد می کند. در درجه بعدی فعالیت­ها و توانایی­های فرد برای خرید، آماده کردن غذا، توجه به مسائل مالی فردی، خوردن داروها و استفاده از تلفن می­باشد. ترکیب این دو دسته از فعالیت ها توانایی فرد را برای زندگی در خانه بدون کمک نشان می دهد. در حال حاضر طبق گزارش اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آخرین سرشماری سال 1390 حدود 2/8 درصد کشور را سالمندان تشکیل می دهند و پیش بینی می­شود تا سال 1404این میزان به بیش از 10 درصد و تا سال 1430 بین 20 تا 21 درصد برسد. با افزایش تعداد سالمندان ناتوانی در جامعه افزایش می یابد. تغییرات سالمندی با مشکلات بهداشتی و کاهش سطح فعالیت همراه می باشد. یکی از موضوعات مهم دوران سالمندی،وضعیت سلامت آنان است . سالمندی به طور معمول با محدودیت فزاینده در سیستم عملکرد فیزیکی و بروز بیماریهای مزمن همراه است. همان طور که طول عمر افراد افزایش می یابد،اهمیت فعالیتهای فیزیکی نیز با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت زندگی آنها،روز به روز بیشتر آشکار می شود. بیش از نیمی از سالمندان در انجام فعالیتهای روزمره زندگی پایه( از قبیل حمام کردن،لباس پوشیدن، غذا خوردن) و فعالیتهای روزمره زندگی وابسته به وسایل (از قبیل پختن غذا،مصرف دارو،استفاده از پول) دارای مشکل می باشند و میزان نامتناسبی از ناتوانی در افراد گروههای سنی بالاتر وجود دارد. حرکت و فعالیت سالمندان برای حفظ سلامتی ایشان ضروری می باشد و بدیهی است که با سالمندی خطرات بی حرکتی افزایش می­یابد. برای حفظ سلامتی­، توصیه می­شود که انجام فعالیت در سالمندان تشویق و تقویت گردد. زیرا یکی از موثرترین روشهای پیشگیری از اختلالات دوران سالمندی فعالیت بدنی است. بیش از نیمی از سالمندان در انجام فعالیتهای روزمره زندگی پایه( از قبیل حمام کردن،لباس پوشیدن، غذا خوردن) و فعالیتهای روزمره زندگی وابسته به وسایل (از قبیل پختن غذا،مصرف دارو،استفاده از پول) دارای مشکل می باشند و میزان نامتناسبی از ناتوانی در افراد گروههای سنی بالاتر وجود دارد. آنچه که مقیاس فعالیت های روزمره زندگی لوتون را از سایر ارزیابی ها متایز می کند، ارزیابی اختصاصی حیطه های IADL می باشد. مقیاس لوتون در سال 1969 جهت ارزیابی فعالیت های ضروری برای زندگی در جامعه طرح ریزی شده است. کفایت در مهارت هایی مانند خرید کردن، آماده کردن غذا و مدیریت مالی برای زندگی مستقل امری ضروری است. اجرای این ارزیابی در زمان کوتاه حدود 10-15 دقیقه امکان پذیر است و این ابزار شامل ارزیابی 8 مورد مشتمل بر توانایی استفاده از تلفن، خرید، آماده کردن غذا، خانه داری و شستن لباسه ها، نوع حمل و نقل، مسئولیت مصرف داروهای شخصی و توانایی انجلام امور مالی می باشد. به هر مورد امتیاز 0(توانایی کمتر)و 1 (توانایی بیشتر) تعلق می گیرد و جمع کل امتیاز پرسشنامه 8 بوده و به معنای عملکرد مستقل در IADL می باشد.