پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

مقالات / گروه اصلی

   -

اثرات مكمل ياري با دوز پايين روغن ماهي بر الگوي هماتولوژيك سالمندان، مطالعه سالمندان كهریزک

عنوان : اثرات مكمل ياري با دوز پايين روغن ماهي بر الگوي هماتولوژيك سالمندان، مطالعه سالمندان كهريزک
نویسندگان : قادرپناهي مريم,فخرزاده حسين*,شريفي فرشاد,بادامچي زاده زهره,ميرعارفين مژده,اردشيرلاريجاني محمدباقر
نام مجله : مجله ديابت و ليپيد ايران
سال انتشار : 7/10/2009
از صفحه : 405
تا صفحه : 412

مقدمه: اثرات مفيدي از اسيدهاي چرب بلند زنجير غير اشباعي با چندين باند مضاعف (n-3 LCPUFA) n-3در بيماري هاي خودايمني، آلرژيک و التهابي نشان داده شده است. اين مطالعه بمنظور تعيين اثرات دوز پايين n-3 LCPUFA از مکمل روغن ماهي بر پاره اي از شاخص هاي هماتولوژيک غير اختصاصي ايمني و التهابي در گروهي از سالمندان ايراني صورت پذيرفت. روش ها: 114 سالمند 65 ساله و بالاتر مقيم بنياد خيريه کهريزک در اين کارآزمايي باليني تصادفي دارونما-کنترل دو سو کور مورد بررسي قرار گرفتند. در طول 6 ماه مطالعه، گروه دارونما، روزانه يک عدد کپسول حاوي يک گرم روغن تري گليسريد با زنجيره متوسط دريافت نمودند و گروه مداخله، به مصرف روزانه يک گرم روغن ماهي حاوي n-3 300mg LCPUFA پرداختند. به منظور تعيين شاخص هاي هماتولوژيک شامل تعداد گلبولهاي سفيد، گرانولوسيت، لنفوسيت، پلاکت، گلبول قرمز و همچنين سطح هموگلوبين و هماتوکريت، نمونه هاي خوني قبل و پس از مداخله جمع آوري گرديدند. يافته ها: در پايان مطالعه، هيچ تغيير معني داري در متغيرهاي مطالعه در گروه دارونما مشاهده نگرديد. در گروه مداخله تنها افزايشي معني دار در سطح هموگلوبين در انتهاي مطالعه نسبت به سطح اوليه آن يافت شد (P=0.0004). با اين حال پس از آناليز Repeated-Measurement، هيچ اثر کلي معني داري از روغن ماهي بر سطح هموگلوبين و هماتوکريت نيز علاوه بر تعداد گلبول سفيد، گرانولوسيت، لنفوسيت، پلاکت و گلبول قرمز نشان داده نشد. نتيجه گيري: دريافت دوز پايين n-3 LCPUFAاز مکمل روغن ماهي به مدت 6 ماه هيچ اثري بر شاخص هاي هماتولوژيکي در اين گروه از سالمندان ايراني نداشت. كليد واژه: روغن ماهي، اسيدهاي چرب n-3، شاخص هاي هماتولوژيك