پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۱/۰۳/۰۸

شبکه ملی تحقیقات سالمندی

رشد سریع نرخ سالمندی در جامعه ما به گونه ای است که در 10 سال آینده بیش از 10 درصد افراد جامعه سنی بالاتر از 60 سال خواهند داشت

این افزایش نسبت سالمندان پیامدها و نیازهای متعددی بر سیستم خدمات سلامت کشور تحمیل خواهد کرد، که شناخت آن ها مستلزم انجام پژوهش های دقیق و علمی، میدانی و پایه ای در زمینه فرآیند سالمندی و طب سالمندان خواهد بود. در این زمینه گرد آوری صاحبنظران و ساماندهی به پژوهش های صورت گرفته با تأکید بر چشم اندازهای نقشه جامع علمی سلامت از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا شبکه ملی تحقیقات سالمندی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت و خانم دکتر نخعی طی حکمی از سوی وزیر بهداشت به ریاست این شبکه برگزیده شد. اهداف این شبکه شامل تدوین برنامه راهبردی شبکه ملی تحقیقات سالمندی مبتنی بر نقشه جامع علمی سلامت، ساماندهی و فعال سازی دبیرخانه شبکه و ایجاد بستر اجرایی لازم برای اسقرار آن، جلب مشارکت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر اولویت های کشور، تلاش جهت تبدیل دانش موجود به راهنما ها و پروتکل های اجرایی بومی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و تعامل با مراکز و نهاد های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و سایر نهادهای مرتبط است.