پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

مقالات / گروه اصلی

   -

ارتباط سندرم متابوليک، پروتئين واکنشي C و بيماري مزمن کليوي در سالمندان آسايشگاه کهريزک

عنوان : ارتباط سندرم متابوليک، پروتئين واکنشي C و بيماري مزمن کليوي در سالمندان آسايشگاه کهريزک
نویسندگان : فخرزاده حسين*,قادرپناهي مريم,شريفي فرشاد,اكبري كامراني احمدعلي,بادامچي زاده زهره,ميرعارفين مژده,صحاف ربابه
نام مجله : سالمند
سال انتشار : 7/11/2009
شماره : 4
سری : 12
از صفحه : 59
تا صفحه : 70

هدف: در اين مطالعه ارتباط بينابيني ميان پروتئين واکنشي C، سندرم متابوليک و بيماري مزمن کليوي در گروهي از سالمندان ايراني مورد بررسي قرار گرفت. روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 122 سالمند از ميان 1220 سالمند مقيم آسايشگاه خيريه کهريزک با ميانگين سني 73.6±9.71 مورد مطالعه قرار گرفتند. سندرم متابوليک و بيماري مزمن کليوي به ترتيب بر اساس شاخص هاي برنامه آموزش ملي کلسترول – پانل درماني بزرگسالان III و ميزان فيلتراسيون گلومرولي تخمين زده شده 603 ميلي گرم در دسي ليتر بعنوان پروتئين واکنشي C بالا در نظر گرفته شد. يافته ها: بيماري مزمن کليوي در نمونه هاي داراي سندرم متابوليک و بدون سندرم متابوليک به ترتيب 82.9 و 59.3 درصد بود.