پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

مقالات / گروه اصلی

   -

بررسي ارتباط بين سندرم متابوليک، مقاومت به انسولين و لپتين

عنوان : بررسي ارتباط بين سندرم متابوليک، مقاومت به انسولين و لپتین
نویسندگان : شريفي فرشاد,ميرعارفين مژده,فخرزاده حسين*,قادرپناهي مريم,بادامچي زاده زهره,لاريجاني باقر
نام مجله : سالمند
سال انتشار : 7/10/2010
شماره : 5
سری : 16
از صفحه : 16
تا صفحه : 24

هدف: بررسي ارتباط بين سندرم متابوليک، مقاومت به انسولين و لپتين در زنان سالمند هدف پژوهش حاضر است. روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، از ميان 225 فرد 60 ساله يا بالاتر ساکن آسايشگاه کهريزک که به صورت تصادفي جزو ليست احتمالي شرکت کنندگان در مطالعه قرار گرفتند، 133 نفر (56 مرد و 77 زن) به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي وارد مطالعه شدند. فشارخون سيستولي، دياستولي و مقادير ناشتاي تري گليسريد، کلسترول تام، HDL و لپتين سرم اندازه گيري شد. يافته ها: ميانگين سني مردان و زنان سالم به ترتيب 76.88±6.56 و 79.49±7.96 سال و در مبتلايان به سندرم متابوليک 71.00±5.19 و 77.94±7.24 سال بود. از بين 133 فرد مورد مطالعه 15 مرد و 34 زن به سندرم متابوليک مبتلا بودند. در مردان و زنان، همبستگي معنادار قوي بين لپتين سرم و سندرم متابوليک و نمايه توده بدن وجود داشت.