دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

تماس با ما

لیست اطلاعات تماس ستاد مرکزی و مراکز تحقیقاتی پژوهشگاه

آدرس ایمیل شماره تماس نام مسئول دفتر نام مرکز
emrc@tums.ac.ir 88631296-7 خانم شکوه سلیمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
emri-research@tums.ac.ir

88220088

 خانم خدام معاونت تحقیقات و فن آوری
moavenattosea-emrc@tums.ac.ir 88220096  خانم قربانعلی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
emri-international@tums.ac.ir 88220094  خانم کبری گرگانی مدیریت روابط عمومی و روابط بین الملل
ida@tums.ac.ir 88926863  خانم امینی آکادمی دیابت
emrc@tums.ac.ir  88220037  خانم ذاکر حسینی  علوم غدد مراکز تحقیقاتی
ctrm@tums.ac.ir 88913547 خانم افشاری سلول درمانی و پزشکی بازساختی
emri-metabolic@tums.ac.ir        88220037 ----- اختلالات متابولیک
biosensor@tums.ac.ir 88220068  خانم رجبی بیوسنسور
emri.innovation@gmail.com 88220069  خانم قبادی ایده پروری و نو آوری
Emri-obesity@tums.ac.ir 88220076 خانم محمد قلی چاقی و عادات غذایی
  emri-osteoporosis@sina.tums.ac.ir 88220072  خانم گرگانی استئوپروز
diabetes@tums.ac.ir 88334192-5  خانم کرمی دیابت
ebm_ct@yahoo.com 88220089  خانم طاهر خانی پزشکی مبتنی بر شواهد
EMRI-permed@tums.ac.ir 88220091  خانم قبادی پزشکی فردی
Mgrc.tums@gmail .com 88913543  خانم  بیگی متابولومیکس و ژنومیکس
ehrc@tums.ac.ir 88220085 خانم سلطانی سلامت سالمندان
Cdrc@tums.ac.ir 88220086  خانم دانش بیماری های مزمن و صعب العلاج
info@ncdrc.net 88361293  خانم طالبی  بیماری های غیر واگیر